Nordesía

Política
de
privacidade

A política de privacidade contén as normas acerca de omo se recollen e xestionan os datos personáis dos usuairos dunha páxina ou sitio web. Asi como acerca das cookies empregadas por el mesmo
(ver "Cookies")

introducción

Este documento contén as mencións ou referencias legais que servirán para regular as condicións nas que o sitio ou páxina web recolle, xestiona e conserva (“procesa”) os datos persoais dos usuarios de Internet que acceden, navegan e utilizan o sitio ou páxina. . Tamén inclúe os dereitos dos usuarios e as obrigas do propietario do sitio web en relación co tratamento de datos persoais.

responsable

Esta WEB é propiedade da empresa “Nordesía Produccións S.L” (en diante NORDESÍA), con CIF: B-15.547.235, con enderezo na Rúa do Horreo, 32 – 1ºA | 15701 Santiago de Compostela (A Coruña). Correo electrónico: comunicacion@nordesia.com

declaración de privacidade:
lexitimación,
finalidade do
tratamento de
datos e transferencia
a terceiros

Estamos autorizados para tratar datos persoais co fin de prestar un servizo aos usuarios no marco dunha relación contractual potencial e/ou asinada, para o exercicio profesional da actividade propia da empresa e do seu obxecto social.

Os datos que solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitalos, pero a súa non comunicación pode afectar á finalidade do servizo ou provocar a imposibilidade de prestalo.

Todos e cada un dos profesionais que forman parte de NORDESÍA están suxeitos ás mesmas obrigas de confidencialidade, tendo un firme compromiso con todos e cada un dos nosos clientes.

Finalmente, os ditos datos poderán ser cedidos a organismos e autoridades públicas (administrativas ou xudiciais), sempre que sexan requiridos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias.

tempo de
conservación
dos datos
personáis

NORDESÍA conservará os datos facilitados durante a relación contractual entre as partes e/ou ata a solicitude de supresión ou cancelación da condición de usuario, así como o tempo necesario para o cumprimento das obrigas legais impostas ás partes.

dereitos

Están reguladas na Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD), e teñen como finalidade protexer a intimidade, intimidade e integridade da persoa, en cumprimento do artigo 18.4 da Constitución Española. Do mesmo xeito, regula as obrigas do individuo en todos os procesos de transferencia de datos para garantir a seguridade do intercambio.

Ademais, seguindo as obrigas impostas pola Lei e pola Axencia Española de Protección de Datos, poñemos a disposición do usuario o correo electrónico comunicacion@nordesia.com para o exercicio dos dereitos de acceso, portabilidade, rectificación, limitacións ao tratamento dos datos, oposición e represión.

No caso de solicitar a supresión dos datos persoais dun usuario, o tratamento realizarase coa maior celeridade posible, ao igual que o resto das solicitudes, non obstante, con carácter excepcional, a información facilitada conservarase durante o tempo necesario para o cumprimento da legalidade. obrigas impostas ás partes, así como ata o cumprimento de calquera obriga pendente.

Calquera vulneración dos dereitos dos usuarios poderá ser comunicada directamente a través do correo electrónico posto a disposición dos consumidores, así mesmo, o usuario tamén terá dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control de protección de datos correspondente, a Axencia Española de Protección de Datos, https:/ /www.aepd.es/es, por correo postal na C/ Jorge Juan, nº 6, cp: 28.001 de Madrid ou nos teléfonos 901 100 099 – 912 663 51.

cambios ou actualización
na nosa política
de privacidade

En NORDESÍA temos un firme compromiso coa privacidade dos nosos usuarios, polo que en todo momento iremos adaptando ou mesmo mellorando as nosas condicións a prol da protección dos nosos usuarios á lexislación vixente e aos códigos de boas prácticas que se poidan implantar desde tempo a tempo internamente ou recomendado por organizacións especializadas.

De acordo co anterior, recoméndase aos usuarios que revisen a política de privacidade publicada con cada acceso ao sitio web no caso de que houbese algún cambio desde a súa última visita.